Untuk makluman, permohonan lesen bagi pepasangan Solar PV untuk kegunaan sendiri; Lesen Persendirian (Solar PV) bagi kapasiti di atas 5MW dan Permohonan Lesen Awam (bagi kategori Selco-Leasing / Solar-Leasing) ditangguhkan buat sementara.